Formularz zgłoszeniowy na Warsztaty Jazzowe Puławy 2019


Proszę wypełnić formularz

Wpisanie informacji oznaczonych * jest obowiązkowe.

Pola wypełnione błędnie zostaną oznaczone czerwonym kolorem.

Dane personalne
Imię *
Nazwisko *
PESEL *
Wiek *
Miasto zamieszkania *
Pozostałe informacje
Telefon *
E-mail *
Klasa *
Uwagi
Nocleg i wyżywienie Zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz skorzystać z naszego noclegu i wyżywienia - opłata 595 zł.
Oświadczenia
Obowiązek informacyjny * Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana iż:
  • 1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w Warsztatch Jazzowych Puławy 2019 jest Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy, zwany dalej POK.
  • 2. W POK jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na iod@domchemika.pl lub adres POK podany w pkt.1.
  • 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody – w zakresie w jakim została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu uczestnictwa Pani/Pana, Pani/Pana dziecka w Warsztatach Jazzowych Puławy 2019.
  • 4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane osobowe i dane kontaktowe oraz wizerunek uczestnika.
  • 5. Dane osobowe administrator udostępnia podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom-podmiotom z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych.
  • 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  • 7. Okres przechowywania danych: dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną POK. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
  • 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na jej podstawie.
  • 9. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
Dane osobowe * Wyrażm zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" w związku z uczestnictwem moim/mojego dziecka w Warsztatach Jazzowych Puławy 2019.
Przetwarzanie wizerunku Wyrażam zgodę na rejestrowanie i wykorzystywanie mojego wizerunku podczas zajęć organizowanych w trakcie Warsztatów Jazzowych Puławy 2019. Przez wykorzystanie wizerunku rozumie się publikowanie filmów i zdjęć wykonanych podczas Warsztatów na stronie internetowej oraz na profilach portali społecznościowych zarządzanych przez administratora – POK Dom Chemika.
Regulamin * Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Warsztatów Jazzowych Puławy 2019 i akceptuję jego postanowienia. Pobierz regulamin