Formularz zgłoszeniowy na imprezę „Taneczna podróż” w ramach sPOKo Wakacji


Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest wypełnienie poniższych danych. Dane zawarte w zgłoszeniu pozyskiwane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego uczestników wydarzenia w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Pola wypełnione błędnie zostaną oznaczone czerwonym kolorem.

Imię *
Nazwisko *
Adres kontaktowy lub numer telefonu *
E-mail *
Oświadczenia, regulaminy, informacje
Oświadczenie * Według swojej najlepszej wiedzy oświadczam, że nie jestem /moje dziecko (podopieczny) nie jest/osobą zakażoną oraz nie przebywam/a na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczam, że jeżeli wystąpią u mnie/ mojego dziecka objawy choroby nie wezmę udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora.
Regulamin * Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia.
Pobierz regulamin
Zgoda na przetwarzanie danych * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /danych osobowych mojego dziecka.
Zgoda na udział w wydarzeniu kulturalnym Wyrażam zgodę na udział w powyższym wydarzeniu kulturalnym mojego dziecka /podopiecznego.
Informacja o ochronie danych osobowych W celu realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym, dalej „RODO”, informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy, zwany dalej POK.
 2. W POK jest powołany Inspektor Ochrony Danych. Kontakt pisemny na iod@domchemika.pl lub adres POK podany w pkt.1.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zgody – w zakresie w jakim została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a).
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane osobowe i dane kontaktowe.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwia udział w wydarzeniu.
 6. Dane osobowe administrator udostępnia podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom-podmiotom z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych.
 7. W sytuacji zagrożenia epidemicznego kraju, zwłaszcza w przypadku podejrzenia o zakażenie chorobą zakaźną, w tym COVID-19 osób przebywających w POK (uczestników wydarzenia, pracowników, obsługi wydarzenia), z mocy prawa udostępniamy dane o stanie zdrowia organom sanitarnym, w tym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach i Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 9. Okres przechowywania danych: dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do przygotowania i przeprowadzenia wydarzenia, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami praw. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
 10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie zgody.
 11. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.